Sunday, July 7, 2013

Tomato Pie


Fresh tomato pie, with bacon, garlic, serrano & cheese. Nom, nom, nom!